Internationale contacten

Stichting ‘MeHoRo’

MeHoRo

MeHoRo biedt hulpverlening vanuit het dorp Meerkerk aan diverse projecten in Hongarije en Roemenië. Vele vrijwilligers van de drie plaatselijke kerken voeren hiervoor tal van werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het inzamelen van kleding, meubels, fietsen, computers en hulpmiddelen voor ouderen. Na inzameling worden indien noodzakelijk goederen gerepareerd en klaargemaakt voor transport. Vanuit Meerkerk gaan deze goederen op transport naar de diverse projecten in Hongarije en Roemenië. Daar worden de goederen verkocht en/of uitgedeeld. De inkomsten worden gebruikt voor diaconale activiteiten binnen de kerkelijke gemeenten in Hongarije en Roemenië. De naam van de stichting is ontstaan uit de eerste twee letters van Meerkerk, Hongarije en Roemenië.

Ontstaan

Begin 1980 zijn de contacten in Hongarije en Roemenië geïntensiveerd met ds. J. Vis als initiatiefnemer. Er werd samenwerking gezocht en de Ger. Kerk en de Chr. Ger. kerk sluiten zich aan. De stichting MeHoRo werd opgericht. Het bestuur vergaderd tien keer per jaar, waarvan drie keer met een afvaardiging van de diaconie. Het bestuur bestaat uit leden van de drie kerken. Financieel worden we gesteund door de diaconieën, en de opbrengsten van verschillende activiteiten.

Bezoek

MeHoRo ondersteunt met adviezen, financiën, bijbels, zondagsschoolboekjes en praktische zaken. De projecten wordt twee keer per jaar bezocht om te kijken hoe het loopt.

Steunen van MeHoRo

Natuurlijk kunt u MeHoRo steunen en wel op verschillende manieren.

Bijvoorbeeld met een gift, een schenking, een legaat of een (deel van de) erfenis. Ook kunt u elke maand kleding brengen (zie het laatste nieuws bovenaan de site voor de eerstvolgende inzameling). Naast de kledinginzameling is het ook mogelijk om uw oude meubels, fietsen e.d. mits in goede staat te schenken aan projecten in Hongarije en/of Roemenie. Belt u hiervoor naar Bert van Zandwijk (06-53 28 17 58) of naar Gerard de Gans (06-53 25 46 42).

De stichting MeHoRo is heeft sinds 2008 een ANBI-status. Dit betekent voor u, dat u een geschonken bedrag in mindering kan brengen op de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het bankrekeningnummer van de stichting MeHoRo is: NL22RABO0127039201, deze gelden worden gebruikt voor alle projecten.

U kunt ons ook steunen als vrijwilliger. Bijvoorbeeld met het helpen bij de kleding inzameling en het inpakken daarvan en/of het laden van de kleding en andere hulpgoederen in de vrachtauto.

Heeft u interesse? Meldt u dan bij Huib Slingerland: tel. 06-33347663, e-mail: secretaris@mehoro.nl.

Voor meer informatie, reisverslagen en de nieuwsbrief bezoekt u onze website.


Sumba Mission

Sumba Mission

Op Sumba, één van de vele eilanden van Indonesië, leven veel mensen in armoede. Door tuberculose, tyfus en malaria is het sterftecijfer hoog, met name onder de kinderen. Ook is er veel ondervoeding door te weinig en eenzijdig voedsel. Het leven van de mensen wordt beheerst door de “adat” (tradities) en het animisme (voorouderverering). Op het eiland Sumba heeft een man, naast zijn “echte” vrouw, meerdere bijvrouwen oftewel slavinnen. Met name de kinderen van deze slavenvrouwen zijn ongewenst waardoor ze verwaarloosd worden en vaak ziek zijn.

Het Canadese echtpaar Bill en Marion Sommer hebben zich het lot van de eilandbewoners aangetrokken. Ze zagen het als Gods leiding om naar Sumba te gaan. Vanaf 1999 zijn ze gaan wonen en werken in de streek Tana Mbanas (het noordelijke deel van midden Sumba). In dit gebied zijn diverse projecten opgezet. Hierdoor krijgen de mensen en kinderen nieuwe kansen.

Bill en Marion (Wim en Marja) Sommer groeiden op in onze gemeente. Hoewel ze het grootste deel van hun leven in Canada gewoond hebben zijn ze nog steeds betrokken bij onze kerk. Een enkele keer wordt er een avond georganiseerd door de zendingscommissie in onze kerk waarbij de gemeenteleden op de hoogte worden gesteld van het werk.

Voor meer informatie en mogelijkheden voor sponsoring verwijzen we u naar www.sumbamission.nl.