Bericht kerkenraad 29-06-2020

Geliefde gemeente,

Op 2 juni is een brief op de site opgenomen inzake de genomen maatregelen n.a.v. corona. Deze brief is opgesteld in verband met de verruiming van de maatregelen per 1 juli a.s. Het was al geruime tijd bekend dat vanaf 1 juli 100 mensen i.p.v. 30 samen zouden mogen komen. U heeft kunnen lezen dat nu ook de grens van 100 mensen is losgelaten. Wel moet in de kerk de regel van 1,5 meter afstand in acht genomen blijven worden. Er wordt van uitgegaan dat gezinnen bij elkaar gaan zitten. Uitwonende kinderen mogen ook bij de ouders zitten en kleinkinderen mogen bij grootouders zitten zonder 1,5 meter afstand in acht te nemen.

In de kerk is in kaart gebracht wat het maximum aantal zitplaatsen is met inachtneming van de 1,5 meter norm. Daarbij is ervan uitgegaan dat bij de banken telkens één rij moet worden overgeslagen en bij de stoelen eveneens één rij moet worden overgeslagen. De gemeenteleden zijn ondergebracht in een bestand. Op basis van dit bestand gaat de kerkenraad u uitnodigen. Dit bestand wordt steeds met de koster gedeeld en op deze manier wordt ook geregistreerd wie er aanwezig zijn. Dat blijft op alfabetische volgorde gaan. Via de website en ‘s zondagse afkondigingen wordt steeds aangegeven welke gemeenteleden de komende  dienst(en) kunnen komen. Er zal dan bekend worden gemaakt vanaf welk(e) persoon/gezin tot en met welk(e) persoon/gezin de mensen worden verwacht. Om te kunnen zien of u in die groep valt komt er op de site een lijst waarop de gemeenteleden in volgorde staan.

Wat oudere gemeenteleden betreft: het is bekend dat mensen van 70 jaar en ouder in principe in de risicocategorie zitten (zie de bijlage hieronder). We adviseren u hierin een zorgvuldige afweging te maken. Uw wijkouderling zal hierover contact met u opnemen.  

Heeft u of iemand uit uw gezin klachten (denk aan verhoging, verkoudheid), dan wordt van u/uw gezin verwacht dat u thuisblijft.

Bent u één of meer zondagen afwezig bijv. in verband met vakantie; op onze website komt een tool waar u dit kunt aangeven, zodat er met het nodigingsbeleid rekening mee gehouden kan worden. U kunt ook altijd een (mail)bericht sturen naar ouderling Baars.

We hopen dat, als u niet naar de kerk kunt gaan, u de diensten via de live-verbinding zult volgen. Het is belangrijk dat we als gemeente ook op die manier trouw blijven en meeleven. In die weg wil de Heere ook Zijn zegen geven.

De kerkdiensten ’s middags zullen vanaf 1 juli weer naar de avonddienst verschuiven en om 18.30 uur beginnen.

Dan nog een aantal belangrijke punten voor uw kerkbezoek:

 • Voor het hele kerkgebouw en terrein geldt dat er minimaal anderhalve meter afstand dient te zijn tussen de verschillende gezinnen. Dit geldt ook voor de afstand tot de kosters! In de hal zijn strepen aangebracht om u te herinneren aan deze afstand.
 • De ingang bij de consistorie wordt niet gebruikt. U kunt binnenkomen via de achterkant  (parkeerterrein) en voorkant (wegkant).
 • Kom als gezin binnen. Bij binnenkomst staat er een tafel in de hal. Hier staat desinfecterende handgel. Het is niet verplicht deze te gebruiken, maar het mag wel.
 • Via een geplaatste tekst op deze tafel wordt u herinnerd aan de vragen rond uw gezondheid.
 • De garderobe blijft gesloten, uw jas kunt u meenemen in de kerk.
 • We vragen u de toiletten zoveel mogelijk te vermijden. In uitzonderingsgevallen zijn deze te gebruiken. Bij de toiletten zijn papieren doekjes beschikbaar om de handen af te drogen en tevens staat daar desinfecterende gel.
 • De (hulp)koster wijst u een plek om te zitten. Het is niet mogelijk om op uw eigen plaats te zitten. Wacht dus tot de koster met u meeloopt naar uw plek en ga niet zelf de kerk in.
 • Er zal niet gecollecteerd worden, dit blijft digitaal mogelijk.
 • Gemeentezang: dat vinden we een heel moeilijk onderwerp. Zie de bijlage hieronder waarin het zingen in de diensten nog wordt ontraden. Helaas is het met elkaar zingen niet goed mogelijk. Voorlopig zal het zingen beperkt worden tot de kerkenraad en de mensen op de lange voorste bank in de kerk. Omdat op school kinderen tot en met 12 jaar in groepsverband mogen zingen, willen we hen in de kerk ook laten zingen.  
 • Mocht u tijdens de dienst onverhoopt aanhoudend moeten hoesten of niezen, verlaat dan (tijdelijk) de kerkzaal om zo andere gemeenteleden niet af te leiden.
 • Wacht met het verlaten van de kerk tot de (hulp)koster u hier toestemming voor geeft en blijf buiten niet samenscholen.  
 • Neem al uw persoonlijke eigendommen mee naar huis (Bijbels/ hoed/ kussen etc.).
 • Wilt u onderling ruilen van kerkdienst? Dit kan in overleg met oud. Baars.

Graag verwijzen wij u naar het volledige protocol wat hier te vinden is.

Het is een zegen dat de mogelijkheden verruimd zijn en we hopen dat het zover mag komen dat er geen beperkingen meer zijn in het samenkomen. “Hoe lieflijk zijn Uw woningen, O HEERE der heirscharen!” (Psalm 84:2). We hopen dat we dit mogen ervaren in het gemeenschappelijk opkomen maar ook in het luisteren thuis.

Bijlage:

Enkele teksten overgenomen van het Dienstenbureau van de CGK

Ouderen/kwetsbare groepen

Vanuit de kerken wordt ook de vraag gesteld of 70+-ers en kwetsbare groepen na 1 juli weer naar de kerk kunnen. We hanteren vanuit het Dienstenbureau hiervoor het advies van het RIVM, dat aangeeft dat het voor kwetsbare groepen, waaronder de 70+-ers, verstandig is om grote bijeenkomsten nog te vermijden……Het is uiteindelijk aan de mensen uit de risicogroep zelf om de afweging te maken wat verstandig is als het om het bezoeken van de kerkdienst gaat. De groep mag dus wel worden uitgenodigd, maar moet daarbij op de risico’s worden gewezen aan de hand van het advies van het RIVM.

Zingen in de kerkdienst

Helaas is samen zingen in de kerkdienst nog niet mogelijk…Het OMT geeft aan dat er op dit moment onvoldoende inzicht is over het risico op verspreiding van het virus door geforceerd stemgebruik (zoals zang). Verder onderzoek moet afgewacht worden voordat een herbeoordeling over het hervatten van gezamenlijke zangactiviteiten kan plaatsvinden……. Daarom wordt nu geadviseerd om niet samen te zingen.