Nieuwsbrief nr. 1 (update) – oktober 2020

Nieuwsbrief nr. 1 (update) – oktober 2020

(Update zaterdag 10 oktober)

Aan de gemeenteleden en meelevende gemeenteleden van CGK Meerkerk

Geliefde gemeente,
Een keer per 2 maanden verschijnt de Olielamp en tot voor kort ontvingen meerderen van u het classicale kerkblad. Dit kerkblad is zoals u weet opgeheven. Het lijkt ons goed u periodiek via een digitale nieuwsbrief te informeren en hierbij ontvangt u het eerste nummer. Via deze nieuwsbrieven willen wij u van relevante ontwikkelingen op de hoogte houden.

Verkoop bouwperceel Pr. Marijkeweg 13 Meerkerk
U bent eerder geïnformeerd over de plannen met betrekking tot het perceel grond deel uitmakend van de tuin van de pastorie, waarbij de burgerlijke gemeente heeft meegedeeld mee te willen werken aan de procedure bestemmingsplanwijziging, om zo hierop een woonbestemming te krijgen. Met de buren van Pr. Marijkeweg 13 is daarna overeenstemming bereikt over de verkoop van dit perceel (ca. 600 m2) voor de prijs van € 205.000. De verwachte juridische overdracht is in de volgende maand november.

Verkoop pastorie Pr. Marijkeweg 13 Meerkerk
Zodra de overeenkomst door de kopers van het bouwperceel is getekend (naar verwachting volgende week) zal de pastorie te koop worden aangeboden. Bij de vraagprijs laten we ons vooral leiden door makelaarskantoor Hofstede, via welk kantoor de verkoop zal plaatsvinden.

Bouw nieuwe woningen
De adviescommissie gebouwen heeft contact gelegd met Teken- en adviesbureau Langerak, dat wordt gerund door de heer Langerak, en aan hem de plannen voor nieuw te bouwen woningen overlegd. De heer Langerak zal deze plannen nader uitwerken. Het is al wel gebleken dat voor de bouw van de nieuwe woningen een bestemmingsplanwijziging nodig is, omdat ze niet precies op dezelfde locatie worden teruggebouwd. Dit is het gevolg van nieuwe regelgeving van de gemeente Vijfheerenlanden en dit betekent helaas dat de bouw langer op zich zal laten wachten.

Kerkdiensten, aantallen bezoekers, zingen 
We hebben allemaal kennis genomen van de uitbreiding van de coronapandemie. Net als alle kerken zijn wij overvallen door de reactie van de overheid richting de kerken. Hierbij hebben de media naar onze mening een sterke rol gespeeld, waarbij er een beeld van de kerken is neergezet waarin belangrijke nuanceringen ontbreken.

Het is een heel lastig onderwerp om daar een goede weg in te vinden, vooral ook omdat we merken dat het in de gemeente verschillend leeft.

Bij de keuzes die we maken willen we ons laten leiden door de volgende overwegingen:

•  Het aantal besmettingen in ons land loopt nog steeds op. Dit is reden tot zorg en  vraagt om voorzichtigheid in onze besluitvorming.
•  Het aantal besmettingen ontstaan in kerken is tot nog toe (gelukkig) zeer laag gebleken.
•  Het belang van de kerkgang is ook een zwaarwegend argument, omdat dit de ‘geestelijke gezondheid’ raakt.
•  We willen de overheid gehoorzamen, tegelijkertijd ervaren we rondom deze nieuwe maatregelen een spanningsveld. Er is namelijk ook godsdienstvrijheid. Daarom past naar onze mening meer maatwerk voor de kerken.

Wat de diensten en het verenigingsleven betreft heeft de kerkenraad het volgende besloten:

• We willen bij het uitnodigen voor de diensten uitgaan van minder personen per dienst en er naar streven dat mensen (ongeveer) 1 keer in de 2 weken naar de kerk kunnen. Het systeem van uitnodigen voor het bijwonen van de diensten zal worden gehandhaafd. Het is de bedoeling dat steeds zaterdagmorgen de uitnodigingslijst is bijgewerkt. Wilt u daarom de site raadplegen?
• Voor het zingen willen we weer teruggaan naar de situatie van voor 1 juli waarbij de kerkenraad en de voorste bank van de grote rij en de kinderen tot en met 12 jaar zullen zingen.
• Het collecteren blijft voorlopig zoals het nu gaat.
• Het verenigingsleven, de Bijbelkring, de jongerenkring en de catechisaties kunnen blijven vergaderen.
• De zondagsschool wordt elke zondag gehouden zoals nu van half 12 tot half 1. 
• Jonge kinderen zijn tijdens de ochtenddiensten welkom op de crèche.
(Update) • Gemeenteleden zijn er vrij in om bij het binnenkomen en bij het verlaten van het kerkgebouw mondkapjes te dragen.

We willen nogmaals het belang onderstrepen van het naleven van de regels: handen ontsmetten, 1,5 meter afstand houden, bij ziekte/verkoudheid thuis blijven enz. Ook bij het verlaten van het kerkgebouw in de gangen, bij de collectezakken en in de hal is afstand houden belangrijk.

Het is heel jammer dat er nu weer beperkingen komen. We weten natuurlijk ook dat niet alle kerken tot dezelfde besluiten zijn gekomen. Na zorgvuldige afwegingen menen we dat bovenstaande aanpassingen op dit moment voor onze gemeente de beste weg is. We vragen uw begrip voor deze besluitvorming. We hopen en bidden dat ondanks alles de gemeente mag blijven functioneren en Gods Woord Zijn kracht mag doen.

Heilig Avondmaal
Het zag er eerder naar uit dat de coronapandemie zou afnemen en met het oog daarop had de kerkenraad nagedacht over een manier waarop het Heilig Avondmaal bediend zou worden in een vorm die zo dicht mogelijk bij de bestaande wijze van viering aansluit. Maar helaas is dat gezien de huidige ontwikkelingen weer heel onzeker geworden.

Beroepingswerk
We hopen u dit najaar nog een tweetal voor te stellen.

Tenslotte
We willen alle mensen bedanken die zich de afgelopen periode voor de gemeente hebben ingezet, op welke manier dan ook. En dat zo ook de diensten, hoewel aangepast,  steeds doorgang mochten vinden. 

Uw kerkenraad