Nieuwsbrief 15 CGK Meerkerk d.d. 27-05-2022

Aan de gemeenteleden van de CGK Meerkerk

In deze nieuwsbrief informeren wij u over een aantal punten naar aanleiding van de laatst gehouden kerkenraadsvergadering.

Orgel

We hebben in onze gemeente sinds eind 2018 een prachtig orgel. Het orgel is van goede kwaliteit en er wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Nu blijft een orgel altijd kwetsbaar. In de achterliggende periode zijn er enkele beschadigingen opgetreden die gelukkig door ‘onze’ Wim den Hartog vakkundig zijn hersteld. Die beschadigingen zijn helaas wel ontstaan door onvoorzichtigheid waarbij er soms wat grof is omgegaan met de trekregisters. Daarnaast zijn er ook consumpties genuttigd bij het orgel die voor een vlek op het houtwerk hebben gezorgd. We willen daarom dringend vragen of alleen mensen die orgel kunnen spelen gebruik willen maken van dit instrument en nooit consumpties bij het orgel te gebruiken. Met deze oproep hopen we dat we kunnen voorkomen dat we de galerij moeten afsluiten door de deur op slot te gaan doen. Wanneer we de galerij kunnen openhouden blijft het mogelijk dat er spontaan bij het orgel gezongen wordt zoals dat bijvoorbeeld na de paasavond gebeurde.

1e Pinksterdag

Op 1e Pinksterdag DV hopen 7 jonge mensen openbare belijdenis af te leggen in het midden van de gemeente. Dit is een gewichtig moment in hun leven en ook voor de gemeente. Ook zal in deze dienst de doop aan Julia het Lam bediend worden.


De kerkenraad heeft nagedacht over het zingen van een Psalm tijdens het binnenkomen van de belijdeniscatechisanten omdat we op deze manier gestalte willen geven aan het plechtige moment. We hebben besloten dat het als volgt zal gaan: de ouderling van dienst zal aan het begin van de dienst de gemeente verzoeken om de betreffende Psalm staande te zingen. Dan zal vervolgens tijdens het zingen de kerkenraad met de belijdeniscatechisanten binnenkomen. Na het zingen van deze psalm kunt u weer gaan zitten en zal de dienst aanvangen zoals het altijd gaat met een stil gebed.

Collecteren

Vanaf de 1e Pinksterdag willen we weer op de ons gebruikelijke manier in de eredienst gaan collecteren.

Nieuwbouw

De vergunning voor de bouw van de pastorie en kosterswoning is op 13 mei jongstleden aangevraagd bij de gemeente Vijfheerenlanden. De afronding van de onderzoeken e.d. ter voorbereiding van de vergunningsaanvraag bleek dus meer tijd te kosten dan we hadden verwacht.

Een onderdeel van de bouwvergunning is de aanvraag van een sloopvergunning van de bestaande bebouwing. Op dit onderdeel, sloop bestaande woningen en schuren, is reeds goedkeuring ontvangen van de gemeente. Reactie op het overige van de vergunning kan nog wel enige weken duren. Een reactie hoeft daarbij niet gelijk te zijn aan een goedkeuring.

De nieuwbouwcommissie werkt momenteel aan de stukken die nodig zijn voor het verkrijgen van drie aanbiedingen voor de bouw van de woningen.

Wij zullen u weer informeren zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Uw kerkenraad