Geschiedenis

Instituering

CGK Meerkerk - notulen

“Leer mij, o HEER’, de weg door u bepaald,
dan zal ik die ten einde toe bewaren;
geef mij verstand met Godd’lijk licht bestraald.”
Dit zijn de eerste regels van vers 17 (berijmd) van psalm 119 waarmee consulent ds. J.P. Meyering van Nieuwpoort op 10 juni 1926 de eerste ledenvergadering van onze gemeente opende. Op deze ledenvergadering werden ouderlingen en diakenen gekozen. De gekozen broeders werden ook door ds. P. de Groot van Rotterdam toegesproken die namens de classis Rotterdam aanwezig was.
Aan de linkerkant ziet u een foto van de oprichtingsnotulen.

Kerkgebouw

CGK Meerkerk geschiedenis - bovenzaal

De oorsprong van onze gemeente ligt in Noordeloos. Vanuit Meerkerk en Leerbroek en Nieuwland liep men twee keer per zondag naar Noordeloos, of reisde men via het rijtuig of de fiets er naar toe. Vanwege de grote afstand is te Meerkerk in 1910 begonnen met catechisaties door de kerkenraad en predikant van de CGK te Noordeloos. Dit gebeurde in een woonhuis aan de Zouwendijk. Ouderling Willem van den Dool had in de Tolstraat een pand gekocht (later “De Gouden Leeuw”) en de bovenzaal hiervan beschikbaar gesteld voor kerkdiensten. Vanaf 1918 zijn hier door- de- weekse diensten gehouden. Ongeveer vijf jaar later is het gebouw weer verkocht. Willem van den Dool zocht naar een nieuwe locatie en vond die achteraan de Tolstraat. Daar kocht hij in 1924 een boerderij met een schuur. Die schuur werd verbouwd en ingericht tot kerkzaal. De CGK te Noordeloos had net een nieuwe kerk in gebruik genomen en schonk de preekstoel van het oude kerkgebouw. De kerkbanken van het oude gebouw kon hij voor f 90, – overnemen. En zo kon het houden van door-de-weekse diensten hier worden voortgezet. Willem van den Dool bleef ijveren voor de totstandkoming van een volwaardige gemeente, maar daarvoor moest de classis Rotterdam toestemming geven en een moeilijkheid daarbij was dat de CGK te Noordeloos net een nieuwe kerk in gebruik had genomen. Daardoor leefde er bij de kerkenraad van de CGK te Noordeloos nog al wat bezwaren. Toen werd op 28 november 1925 ouderling Willem van den Dool getroffen door een hartinfarct. De dag daarop liet hij een testament opmaken waarin werd opgenomen dat het kerkgebouw voor een zeer aannemelijke prijs kon worden overgenomen en de avond van diezelfde dag overleed hij na een nieuw hartinfarct. Dit sterfgeval maakte bij de classis ook diepe indruk, want de toestemming voor de totstandkoming van een zelfstandige gemeente te Meerkerk werd nu snel gegeven. Het kerkgebouw is zo eigendom van de kerk geworden en in de loop van de tijd kon ook een pastorie en een kosterswoning worden gekocht.

Predikanten

Verschillende predikanten hebben de gemeente gediend of dienen de gemeente nog steeds.

ds. P. de Groot
De gemeente begon met 20 belijdende leden en 29 doopleden. Te klein om een predikant te kunnen beroepen, dus dat betekende dat de ouderlingen veel moesten preeklezen. Voor catechismuspreken werd ondermeer de Catechismus van ds. Smijtegeld gelezen. Maar de gemeente groeide en in 1928 werd het beroepingswerk ter hand genomen. Het zou echter nog tien jaren duren voordat de eerste predikant zou komen. In 1938 werd een beroep uitgebracht op ds. P. de Groot die toen in Gorinchem stond en in Meerkerk al enkele jaren de catechisaties verzorgde. Ds. de Groot nam dit beroep aan en één van de eerste dingen die hij ter hand nam was de oprichting van een zondagsschool. Oudere gemeenteleden die ds. de Groot nog meegemaakt hebben spreken waarderend over zijn schriftuurlijk-bevindelijke prediking. Hij is predikant gebleven totdat hij in 1946 met emeritaat ging. Na zijn emeritaat is hij tot aan zijn overlijden in 1959 op Meerkerk blijven wonen en heeft in de vacante tijd nog de catechisaties verzorgd en maandelijks een zondag gepreekt.

CGK Meerkerk geschiedenis - bouw

ds. G. Blom
In 1950 kwam daarin verandering want toen nam kandidaat G. Blom het op hem uitgebrachte beroep aan. Ds. de Groot heeft kandidaat Blom in het ambt bevestigd met een preek over Ezechiël 3: 17: “Mensenkind. Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls; zo zult gij het Woord uit Mijn mond horen en hen van Mijnentwege waarschuwen.“ De dag daarop deed ds. Blom intrede met de woorden uit 2 Kronieken 20:12: “Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons komt en wij weten niet wat wij zullen doen, maar onze ogen zijn op U.”
Ds. Blom zou predikant blijven tot juni 1992. Meerkerk was zijn eerste en enige gemeente die hij 42 jaar heeft gediend. Hij kende de gemeente door en door, werkte hard en was trouw. Door zijn prediking en pastoraat heeft hij grote invloed uitgeoefend. Het jaar 1964 was een bijzonder jaar, want toen kon een nieuw kerkgebouw in gebruik worden genomen. Een groot verlies voor ds. Blom was het plotseling overlijden van zijn vrouw op 9 mei 1968 door een ongeluk. Hij kreeg de tijding toen hij aan het catechiseren was in Culemborg. Hij werd meteen zo gesterkt door God dat hij tot een stel dat hij die week in het huwelijk zou bevestigen sprak: “Maar ik trouw jullie toch.” Alle huisbezoeken werden door hem gedaan samen met een ouderling. Dan vroeg hij wel aan kinderen in het gezin of ze baden om bekering. Het antwoord was dan ja. Maar dan volgde een vervolgvraag: “Wil je ook bekeerd worden?” En dan werd het gevoeld waarop het vast zat. Ook in andere gemeenten zoals Vianen heeft hij veel werk gedaan. Tot op hoge leeftijd bleef hij vitaal. De laatste jaren werden de catechisaties wel waargenomen door consulent ds. P. Roos. Op 5 juni 1992 is hij overleden na een ziekbed als gevolg van een val.

ds. E. Hakvoort
De vacante tijd duurde niet lang want in 1994 nam kandidaat E. Hakvoort een beroep naar de gemeente aan. Hij is op 29 september 1994 door ds. P. den Butter in het ambt bevestigd. De tekst van die preek was Handelingen 19: 8: ”En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoedig drie maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods.” Daarna deed ds. Hakvoort intrede vanuit de tekst Efeze 6: 19: “En voor mij, opdat mij het woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid des Evangelies bekend te maken.”
Door ds. H. van der Ham is in verband met het 75-jarig bestaan van onze gemeente in 2001 een boek over de geschiedenis van onze gemeente opgesteld. In dat boek is een preek van ds. Hakvoort opgenomen over de Kananese vrouw. Daarin zegt ds. Hakvoort o.a.: “Heere, Gij Zone Davids, ontferm U mijner, zo had deze vrouw geroepen. En wat doet de Heere dan? O zegt u, dan zal Hij wel terstond haar wens geven, haar ziel redden, haar kind genezen. Dat is waar, maar Hij doet het wel op Zijn tijd en Zijn wijze. Dat is nu de Goddelijke opvoedkunde in het leven van Zijn volk.”
In 1998 nam ds. Hakvoort een beroep aan naar de gemeente Alphen aan de Rijn.

ds. H. van der Ham
Onze gemeente heeft ook een predikant gehad naar artikel 6 van de kerkorde. In 1997 is ds. H. van der Ham als predikant voor de geestelijke verzorging van schippers en zeevarenden beroepen en in het ambt bevestigd door ds. A. van Heteren met de woorden van 1 Koningen 3: 9a “ Geef dan Uw knecht een verstandig hart.” Omdat ds. Van der Ham binnen onze gemeente is geboren en ook is opgegroeid was hij zo weer terug in zijn oude gemeente. Voordat ds. van der Ham schipperspredikant was heeft hij de gemeente van Zuidland gediend. In verband met zijn verhuizing naar Dordrecht in 2007 is de CGK te Dordrecht de zendende gemeente geworden en is hij vanaf die tijd niet meer aan onze gemeente verbonden.

ds. B.L.C. Aarnoudse
Ruim anderhalf jaar na het vertrek van ds. Hakvoort kwam aan het vacant zijn een einde. Na verschillende beroepen te hebben uitgebracht heeft onze gemeente kandidaat B.L.C. Aarnoudse beroepen en die nam het beroep aan. Kandidaat Aarnoudse was daarvoor in het speciaal onderwijs werkzaam. Hij is door ds. M.C. Tanis in het ambt bevestigd. Ds. Aarnoudse had een pastorale inslag en aan zijn omgaan met de jeugd was merkbaar dat hij ervaring had in het onderwijs. In zijn tijd heeft uitbreiding en vernieuwing van de zalen van ons kerkgebouw plaatsgevonden. Hij heeft de gemeente negen jaar gediend en vertrok in 2008 naar de gemeente Doornspijk.

ds. K. Hoefnagel
En zo was de gemeente opnieuw vacant. De vacante tijd zou nu vier jaren duren. In 2011 kreeg ds. K. Hoefnagel vrijmoedigheid het op hem uitgebrachte beroep aan te nemen. Op vrijdag 21 oktober 2011 werd hij door oud-predikant ds. Aarnoudse in het ambt bevestigd n.a.v. 2 Timotheus 4:2: ”Predik het Woord”. Diezelfde dag ’s avonds was de intrededienst waarin ds. Hoefnagel het woord bediende vanuit Jesaja 55:3b: ”Hoort en uw ziel zal leven”. En gelukkig is ds. Hoefnagel nog steeds onze herder en leraar. Zijn diepste wens is dat het woord gezegend wordt en dat er geestelijke kinderen worden geboren.

Kerkenraad en verenigingen

CGK Meerkerk geschiedenis - verenigingen

Door de jaren heen zijn diverse verenigingen opgericht. Over de zondagsschool is al gesproken. In de loop van de tijd zijn er verder ontstaan: een jeugdvereniging (voorheen meisjesvereniging en knapenvereniging), een jongere jeugdvereniging, een vrouwenvereniging, een Bijbelkring, een jongerenkring en een zangvereniging. Verder zijn er nog meerdere commissies actief.

De kerkenraad bestond bij het begin van onze kerk uit twee ouderlingen en twee diakenen. In de loop van de tijd is die uitgegroeid tot wat het nu is: dominee en vier ouderlingen en vier diakenen. We noemen verder geen namen of bijzonderheden, dat zou te ver voeren, maar voor één naam willen we een uitzondering maken, vanwege de zeer lange tijd dat hij de gemeente gediend heeft: ouderling J.B. van der Ham. Hij was een eenvoudige boer en had alleen de lagere school gevolgd, maar het inzicht in geestelijke zaken en de grote Bijbelkennis was verbazend. Dit, gecombineerd met de bedachtzaamheid waarin hij de dingen kon verwoorden en een nauw geestelijk leven, maakte dat erg tegen hem werd opgezien, wat hij helemaal niet wilde. Een tekst die veel voor hem betekend heeft was Jesaja 42: 16 “En Ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet hebben geweten. Ik zal hen doen treden door de paden die zij niet hebben geweten. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht.” Hij heeft de gemeente als ouderling gediend van 1935 tot 1987 en is 1996 overleden.

Tenslotte

De Heere vergadert nog Zijn Kerk. Art. 27 van de Ned. Geloofsbelijdenis handelt over de kerk en eindigt met: “Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats, of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld; nochtans samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in één zelfden Geest, door de kracht des geloofs.” Laat het met de profeet Habakuk ons gebed zijn: “Uw werk, o Heere! behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens.”