Privacyverklaring Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk

Privacyverklaring Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk

De Christelijke Gereformeerde Kerk Meerkerk  (CGK  Meerkerk ) – behorende bij het landelijke verband van Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland – verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten zijn gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die we van u ontvangen o.a. via uw bezoek aan en gebruik van onze website en de gegevens die we ontvangen  ten behoeve van verwerking in onze ledenadministratie.

Doel van verwerking
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.

Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten etc.

Verwerking van uw gegevens
Van de leden van onze gemeente worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd.

Het gaat daarbij vooral om de volgende persoonsgegevens:

  • naam en voornamen c.q. voorletters;
  • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
  • geboortedatum;
  • telefoon en email;
  • het soort lidmaatschap (dooplid, belijdend lid of meelevend lid).

Al vele jaren vindt registratie  van deze persoonsgegevens plaats via de gemeentegids. Voor het vermelden van gegevens van gemeenteleden in de gemeentegids heeft de gemeente toestemming verkregen van betrokkenen.

Verder  zijn op onze website persoonsgegevens opgenomen.

Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd voor zover dit nuttig en nodig is voor het gemeentelijke leven en de daarmee samenhangende gerechtvaardigde activiteiten.

Meer persoonlijke gegevens (te denken aan gevallen van ziekte e.d.) zijn alleen voor leden toegankelijk op het beveiligde deel van de website.

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s die herleidbaar zijn tot een persoon in het niet beveiligde deel geplaatst, dan wordt de betreffende gemeenteleden vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Bezoek aan onze website
CGK Meerkerk gaat vertrouwelijk met uw gegevens om en er vindt geen uitwisseling met derden plaats.

Uitzending kerkdiensten en kerkbladen
De kerkdiensten worden online uitgezonden via internet of kerkradio.

In de loop van het jaar 2020 kan, in verband met corona, de gemeente maar voor een gedeelte naar de kerk gaan en moeten veel mensen thuis luisteren. De kerkdiensten worden in deze periode ook in beeld uitgezonden. Omdat het als regel dezelfde groepen mensen zijn die elkaar ontmoeten en veel gemeenteleden elkaar dus niet of nauwelijks zien worden voorafgaande aan de kerkdienst en na de kerkdienst ook beelden vertoond van de mensen die de kerk bezoeken en de kerk na de dienst weer verlaten. De kerkenraad geeft deze gelegenheid en ziet dit als gerechtvaardigde activiteiten om het gezamenlijk gemeente zijn te bevorderen. Mocht u onoverkomelijke bezwaren hebben, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Tijdens de kerkdiensten worden in het gebed of anderszins de namen van leden van de gemeente genoemd. In het gebed worden bij de betreffende personen de bijzonderheden rond ziekte,  gezondheid of andere zaken rond het persoonlijk welzijn genoemd in het kader van de voorbede of dankzegging die gedaan wordt voor die personen.

De kerkenraad verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en waarin de zorgen/dankzeggingen in het gebed bij God gebracht mogen worden.

Op onze site cgkmeerkerk.nl zijn in onze gemeente gehouden preken opgeslagen en te beluisteren tot een ca. een half jaar oud.

In het classicale kerkblad van de classis Utrecht worden door ons berichten over onze gemeente geplaatst waarin ook begrepen zijn berichten over gemeenteleden in zaken van persoonlijk welzijn, ziekte en gezondheid.

De kerkenraad verzamelt deze gegevens en publiceert deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en waarin de zorgen/dankzeggingen in het gebed bij God gebracht mogen worden.

Ons plaatselijk kerkblad “De Olielamp” wordt in principe alleen binnen de gemeente verspreid, maar incidenteel ook daar buiten. Ook in dit plaatselijke kerkblad “De Olielamp” worden persoonlijke gegevens over gemeenteleden vermeld.

De kerkenraad verzamelt deze gegevens en publiceert deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en waarin de zorgen/dankzeggingen in het gebed bij God gebracht mogen worden.

Beveiliging
CGK Meerkerk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en vrijwilligers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Het communiceren van persoonsgegevens via email/watsapp wordt zoveel mogelijk beperkt. Vertrouwelijke communicatie loopt via gescheiden emailadressen en indien nodig worden emailberichten beveiligd.

Archivering en bewaartermijn persoonsgegevens
De  persoonsgegevens worden zorgvuldig en op een veilige manier gearchiveerd. De gegevens worden 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn). De kerkenraad besluit welke gegevens ten behoeve van het gemeentelijke leven langer bewaard moeten worden en zal de bewaartermijn in overeenkomst daarmee verlengen.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een (e-mail)bericht te sturen aan de scriba. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de scriba.